روضه خوانی

چرا می زدند با غلاف – زمینه

زیر بارون از غمت – شور

پیش نگاه مجتبی خورده زمین – سنگین

دلبرم زهراست سرورم زهراست – واحد

خرج علمداره تموم احساسم – شور