اگر مادر مریض بشه(زمینه) – آل حبیب

هوایی میشه دلم (واحد) – آل حبیب

فدای کربلات(شور) – مسعود صباغی