اونی که همیشه(شور) – سعید گلبان

دنیا تو رو از بال و پر انداخته زهرا(سنگین) – سعید گلبان